Odmeny a tresty používame pri výchove v rodine, škole či neformálnom vzdelávaní. Domnievame sa, že dieťa nimi vychováme, vštepíme mu normy správania či morálne hodnoty. Trestáme pre výstrahu a ponaučenie, odmenou chceme upevniť žiaduce správanie. Odmeny a tresty používame však aj v pracovných, partnerských či iných vzťahoch. Často práve nimi komunikujeme druhej strane odkaz, ktorý sme slovami nedokázali alebo nechceli odovzdať.

S Máriou Pleškovou, sociálnoprávnou poradkyňou a špeciálnou pedagogičkou a jej synom Marekom Pleškom, detským lekárom, aktívnym členom Slovenského skautingu, budeme diskutovať o tom, ako sa postaviť k neželanému správaniu dieťaťa či partnera, a či odmenami a trestami dosiahneme svoje ciele.

Budeme hľadať odpovede na otázky: Dosahujeme trestami náš cieľ? Pomáhajú pri výchove? Sú psychické tresty menej ubližujúce ako fyzické? Aké riziká so sebou nesú tresty? Nie je trest skôr prejavom našej frustrácie, výchovnej bezradnosti, bezmocnosti a nezvládnutia situácie? Dá sa vychovávať bez trestov? Ako sa správne postaviť k neželanému správaniu dieťaťa či partnera? Má aj odmeňovanie svoje riziká? Nemotivujeme deti robiť veci za odmenu a nie pre vec samotnú? Aké odmeny sú vhodné a kedy?

Vstup je voľný. Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Za pomoc ďakujeme aj Klubu Lúč a inzertnému a informačnému týždenníku Pardon.

Marek Pleško je lekárom na detskej onkológii v Banskej Bystrici, predtým pracoval 4 roky v Bratislave. Špecializuje sa na rýchlu diagnostiku život ohrozujúcich infekcií u detí s onkologickým ochorením. Na túto tému píše, publikuje a prednáša doma aj v zahraničí. Náročnú prácu kompenzuje ako dobrovoľník v organizácii Slovenský skauting. V Trenčíne viedol oddiel detí od 6 do 11 rokov, neskôr sa stal štatutárnym zástupcom prístavu trenčianskych vodných skautov. Od roku 2014 pôsobí na národnej úrovni ako vyškolený inštruktor. Svoje skúsenosti a vedomosti odovzdáva budúcim skautským vedúcim v téme zdravovedy, pedagogiky a psychológie detí. Je koordinátorom a odborným garantom Námornej akadémie vodných skautov na Slovensku a v rámci medzinárodného projektu Safe from Harm sa venuje prevencii šikanovania a iných deti ohrozujúcich javov.

Mária Plešková sa angažuje v oblasti rodinného poradenstva, kde využíva svoje bohaté skúsenosti v problematike medziľudských vzťahov, predrozvodových, rozvodových a porozvodových problémov, domáceho násilia, alebo iných trestných činov týkajúcich sa násilia v rodine. Je dlhoročnou koordinátorkou trenčianskej krajskej poradne Pomoc obetiam násilia, členkou organizácie Victim Support Slovakia a Ligy za duševné zdravie. Aktívne spolupracuje s mládežou v Slovenskom skautingu, ako externá lektorka - špecialistka v rámci medzinárodného projektu Safe from Harm, a stretáva sa aj so študentmi vysokých a stredných škôl. Vystupovaním na verejnosti sa snaží otvárať aktuálne témy rodinného a partnerského spolužitia v súvislosti s meniacim sa hodnotovým trendom slovenskej spoločnosti.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram